На почеток
Данлодирај
Функционалности
Контакт


Материјална евиденција

 • Изготвување на соодветна документација за прием, издавање и евидентирање на стоки и услуги:
  • Фактура
  • Профактура
  • Одобрување
  • Приемница
  • Испратница
  • Повратница
  • Приемен лист
  • Дневен пазар
  • Нивелација на цени на залиха
  • Нивелација на цени од продажба
  • Почетно салдо
  • Расход
  • Пребување
 • Вреднување на залихата според еден од двата методи:
  • ФИФО – прво набавено, прво издадено
  • Просечни набавни цени – пондериран просек
 • Евиденција на залихата во повеќе од еден магацин или продавница
 • Поврзување меѓу документите и автоматско преземање на содржината, пример:
  • Една заедничка фактура врз основ на две претходни испратници
  • Повратница врз основ на претходна приемница или испратница
  • Интерна приемница врз основ на интерна испратница
 • Изготвување на извештаи врз основ на евидентираната документација
  • Извештај - Лагер листа
  • Извештај - Влез – Излез
  • Извештај - Материјална картичка – МЕТГ
  • Извештај - Наплата по комитенти
  • Извештај - Наплата по документи
  • Извештај - Картичка на комитент
 • Прием или издавање на роба во различни единици мери и автоматска трансформација на количините и цените, пример:
  • Еден артикал се води бројчано во парчиња, но во фактура од добавувачот е изразен во килограми
  • Истиот артикал подоцна може да се издава на парчиња, метри или друга единица
 • Конфигурирање според свои потреби:
  • Да дозволува или да не дозволува залихата да оди во минус
  • Вреднување на залихата според ФИФО или просечни набавни цени
  • Вклучување на рабатот како додатен податок во евиденцијата и документацијата
  • Како да се заокружува износот за наплата
  • Дали цената без ддв или цената со ддв ќе биде појдовен податок
 • Сервис и автоматска корекција и рекалкулација на материјалната евиденција
  • Автоматска обнова и рекалкулација на цени, износи и количини
  • Автоматско израмнување на децималите на цените
  • Автоматска распределба на наплати од изводи или збирни уплати
  • Автоматска рекалкулација на нивелации на цени од продажба
  • Автоматско префрлање на залихи од мината година
  • Автоматско префрлање на побарувања и наплати од мината година

Фискална каса

 • Водење на малопродажба
 • Издавање на фискални сметки
 • Сторнирање на веќе издадени фискални сметки
 • Работа со баркод скенер
 • Принтање на фискални извештаи директно од фискалниот принтер
  • Дневен извештај со нулирање и затворање на промет
  • Дневен контролен без нулирање
  • Периодичен скратен
  • Периодичен детален
 • При затворање на Дневен Промет, автоматско креирање на документ Дневен Пазар во продавница
 • Ресторантски режим на работа на касата
  • Евидентирање на маса во склоп на сметка
  • Водење на сметките според келнер
  • Брза најава и одјава на келнер со филтер на сопствени и отворени сметки
  • Дополнување на отворените сметки преку нарачки и печатење на нарачки кон кујна
  • Евиденција на повеќе нарачатели во склоп на една отворена сметка
  • Автоматско двоење на сметката според нарачател
  • Издавање на сметки со флексибилен ДДВ од 5% за нарачки кои се консумират надвор од ресторанот
  • Автоматска изработка на Работен налог според производствени нормативи во кујна и раздолжување на репроматеријали
 • Преправка на сметката во фактура, испратница или расход
 • Привилегиран корисник - специјален режим за работа, доклоку има потреба било што да се корегира
  • Усогласување на податоците во програмот со фискалната евиденција
  • Промена на статусот на веќе фискализирана сметка
  • Увид и можност за корекција во веќе затворените промети

Банкарски изводи

 • Евидентирање на платен промет преку банкарски сметки
 • Формирање на основа за автоматска распределба на наплати при влезни и излезни фактури
 • Изготвување на извештај врз основа на евидентираниот банкарски промет
  • Извештај - Исплати и уплати по комитенти

Производство по нормативи

 • Дефинирање на артикли кои ќе бидат репроматеријали, готови производи и нуспроизводи
  • Можност да се одреди од кој магацин ќе се повлекува репроматеријалот
  • Можност да се зададе фиксна цена на чинење на репроматеријалот
  • Можност да се зададе додатен производствен трошок како и фиксен трошок по готов производ
 • Дефинирање на нормативи за производство на готови производи со евентуални нуспроизводи
  • Количина на репроматеријалот за единица готов производ
  • Количина на нуспроизвод за единица готов производ со процентуална распределба на трошок
 • Изработка на пресметковен Работен налог (не повлекува репроматеријали од залиха и не задолжува готови производи)
 • Изработка на Работен налог кој ја ажурира залихата во магацините
  • Испратница кон производство (репроматеријали)
  • Испратница од производство (готови производи и нуспродукти)
 • Волшебник за реализација на работниот налог во фази на реализација
  • Пресметка на сумарни репроматеријали според зададени нормативи
  • Автоматска изработка на материјалини документи за раздолшување на репроматеријали
  • Пресметка на цената на готовите производи според пропорционална распределба на директен трошок од репроматеријали
  • Пресметка на сумарните нуспродукти според зададените нормативи и пропорционална алокација на трошок
  • Автоматска изработка на материјален документ за задолжување на готовите производи и нуспродуктите
 • Целосна контрола во процесот на пресметката со можност за рачна корекција помеѓу секоја фаза
  • Корекција на автоматски преземените нормативи за репроматеријали и нуспродукти
  • Корекција на пресметаната сумарна количина по репроматеријал
  • Корекција на пресметаната сумарна количина по нуспродукт
  • Вклучување на дополнителен репроматеријал за тој работен налог
  • Вклучување на дополнителен нуспродукт за тој работен налог
  • Промена на магацинот од кој ќе се раздолжува репроматеријалот
  • Промена на пресметаниот директен трошок по репроматеријал
  • Задавање на додатен производствен трошок по готов производ
 • Автоматска изработка на Работен налог во режим на ресторантско работење (производство во кујна)
  • Во моментот на затворање на Дневен промет во каса, за артиклите кои се дефинирани како готови производи:
   • целосно автоматски изработка на Работен налог според дефинираните нормативи
   • автоматска припрема на Работен налог со можност за докореција и реализација во фази
  • Отпосле со ретроактивно креирање на Работен налог и Дневен пазар за Дневен промет во каса кој е затворен на некој претходен датум

Финансово книговодство

 • Водење на финансово книговодство на една или повеќе фирми
 • Изготвување на книговодствена документација:
  • Налог книжење
  • Налог спецификација
  • Конто картица
  • Конто спецификација
  • Бруто биланс
  • Извод на отворени ставки
 • Автоматско преземање на контен план од два готови контни плана:
  • Контен план за трговски друштва
  • Контен план за корисници на средства од буџетите и фондовите
 • Два можни начини за расчленување на аналитиката:
  • Рачно - во самиот контен план со додавање на нови аналитички конта
  • Автоматски - со дефинирање и доделување на групи аналитики на одредени конта
 • Дополнителна евиденција со можност за поврзување на книжењата според документ
  • Поврзување на книжењата на задолжувања по фактурите со соодветните книжења на изводи за наплати по основ на тие фактури
  • Книжење на фактури со задавање на валута како краен рок за наплата
  • Извод на отворени ставки со можност за преглед според доспеаност, наплатеност, навременост или комбинирано
 • Сервис за автоматско преземање на почетно салдо од претходната работна година

Корисничка заштита

 • Можност за работа со повеќе корисници и секој корисник да има сопствена лозинка за најава при работа и со тоа да се спречи неовластен пристап до податоците
 • Можност за секој корисник поединечно да му се доделат различни права и ограничувања за пристап и менување на податоците
  • Најавениот корисник може да нема никаков пристап до одредени податоци
  • Најавениот корисник може само да ги гледа, но не и да ги менува одредени податоци и да ги генерира само дозволените извештаи
  • Најавениот корисник може да има целосен пристап до одредени податоците, да ги менува или брише постоечките или да внесува нови податоци
 • Можност за заклучување на податоците до одреден датум или целосно заклучување на работната година
  • На внесените податоци, за одреден период може да се направи контрола на точноста и да се заклучат со цел да се превенират евентуални случајни или намерни измени во истите
  • Администратотот само на одредени корисници може да им додели право да ги отклучуваат и заклучуваат податоците
  • Оваа заштита се надоврзува и работи во спрега со постоечките ограничувања на најавен корисник

Дополнителни сервиси

 • Архивирање на датабазата до одреден временски период со цел периодично да се заштитуват податоците
 • Обнова на оштетената датабаза преку реставрација на претходно архивирана датабаза
 • Автоматска надоградба на постоечката датабаза после надоградба со понова верзија на програмот
 • Автоматско преземање и надоградба на понова верзија на програмот објавена на Интернет


За кого е EuroSoft?

EuroSoft е наменет за

 • Трговци на големо
 • Трговци на мало
 • Ресторани и кафичи
 • Производители
 • Индивидуални книговодители
 • Книговодствени бироа

дознај повеќе...